OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

misyon - vizyon

Misyon
Amaç kapsayıcı ve sorumlu okul psikolojik danışmanlık programının tüm  Kampüs Koleji öğrencileri için uygulanmasıdır. Bu amaca ek olarak, okul çalışanları, aile ve toplum üyeleri ile işbirliği içinde, her çocuğun yaşam boyu öğrenen bir birey olabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinip gerçek potansiyellerini keşfederek geliştirmelerini teşvik etmektir. Öğrencilerimizin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini destekleyerek onların çevrelerine duyarlı, öz farkındalık ve empati sahibi dünya vatandaşları olarak hayata atılmalarını hedefliyoruz.

Vizyon
Yenimahalle Kampüs Koleji olarak tüm öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyo-duygusal hedeflerini karşılamak için gerekli fırsatları sağlayan, gelişimsel ve önleyici rehberlik programının eğitim sürecinde önemli bir unsur olduğuna inanır.

Değerler
Tüm öğrenciler;

sorumlu iletişim kurma becerisine sahiptir.
tüm potansiyellerini gerçekleştirme becerisine sahiptir.
okulun sunduğu rehberlik servisine katılma hakkına sahiptir.
rehberlik programı planlanırken ve uygulanırken etnik, kültürel farkları ve özel ihtiyaçları dikkate alınarak desteklenir.
saygı ve hoşgörü yolu ile farklı bakış açılarından bakacak şekilde farkındalık geliştirir.

Test

Form Gönderimi

Tamam